ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон:
тел/Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 27-03-2012

Резултати от проведен открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 22-03-2012

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 19-03-2012

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодично техническо обслужване на офис техниката и компютърните системи на ТП „ДГС Смолян”, включващо профилактика, ремонт, и поддръжка на офис техниката"

Документация за участие    |