ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон:
тел/Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Открит конкурс - ДГС Смолян (151)

Дата на публикуване на обявата: 15-07-2016

Заповед №151 за провеждане на Открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1641.

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - МТ - ДГС Смолян (150)

Дата на публикуване на обявата: 15-07-2016

Заповед №150 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обект №1644.

Документация за участие    |    


Учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството.

Дата на публикуване на обявата: 14-07-2016

Документация за участие    |