ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон: 0301 63562
0887 32 84 15
Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Последни обявления

Открит конкурс в ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 17-07-2014

Открит конкурс с предмет: "Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен"

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 17-07-2014

Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина

Документация за участие    |    


Резултати от проведен конкурс в ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 11-07-2014

Резултати от проведен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността по чл.10, ал.1, т.15 от Наредбата – възлагане на дейността - направа и поддържане на съоръжения за защита на горите от пожари - лесокултурни прегради, ведно с минерализовани ивици

Документация за участие    |