ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон: 0301 63562
0887 32 84 15
Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Последни обявления

Прекратяване на открит конкурс в ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 16-09-2014

Прекратяване на открит конкурс с предмет: "Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен"

Документация за участие    |    


Резултати от проведена процедура в ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 09-09-2014

Резултати от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка чрез закупуване на инструменти и материали, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив на територията на ЮЦДП и териториалните му поделения на територията на област Смолян – ТП ДГС „Славейно”"

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 02-09-2014

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина

Документация за участие    |