ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смолян


Контакти :


ТП ”ДГС-Смолян”:
гр. Смолян
п.к 4700
бул.България 83,
Телефон: 0301 63562
0887 32 84 15
Факс: 0301 63537
e-mail:
dgssmolyan@ucdp-smolian.com


Последни обявления

Конкурс в ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 11-04-2014

Конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността по чл.10, ал.1, т.1 от Наредбата – възлагане на добив дървесина

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 11-04-2014

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Документация за участие    |    


Резултати от проведена процедура в ДГС Смолян

Дата на публикуване на обявата: 09-04-2014

Резултати от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на охрана с помощта на сигнално – охранителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане на монтирана СОТ в обекти на ЮЦДП гр. Смолян и ТП ДГС „Смолян”"

Документация за участие    |